ایده پردازان کسب وکار

 • اخذ نمایندگی بیمه (دوره مجازی)
 • اخذ نمایندگی بیمه
 • آموزش غیر حضوری دوره های مدیریت
 • مدیریت عالی کسب و کار (DBA)
خانه > حساب > دوره های عمومی فروش

دوره های عمومی فروش

دوره های عمومی فروش

اهداف دوره آموزشی: متصدیان امور جهت برنامه ریزی بهینه و افزایش بهره وری در کارایی کارکنان مجموعه

اهداف دوره آموزشی: متصدیان امور جهت برنامه ریزی بهینه و افزایش بهره وری در کارایی کارکنان مجموعه

مخاطبین: مدیران و کارشناسان فعال در این بخش در تمامی شرکتهای پخشی ، تولیدی ،صنعتی ،خدماتی و غیره

مدت آموزش 16 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • حرکت بهره وری و مفهوم آن
 • حرکت بهره وری در سازمان
 • مدیران ارشد و ایجاد زیر ساخت های پیشبرد حرکت بهره وری
 • فرآیند تغییر و حرکت بهره وری
 • راهبرد بهبود بهره وری و راه های آن
 • PIPو ضرورت آن در سازمان های فروش
 • رویکردهای سه گانه درPIP کارکنان فروش
 • عناصر اصلی در سازمان های فروش
 • مراحل PIP در سازمان های فروش

ﻫﺪاف ﮐﻠﯽ درس : ﺗﻮﺳﻌﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻧﻈﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن در اداره ﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ و ﮐـﺎرآﺗﺮ واﺣﺪ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف سازمان

مخاطبین: مدیران و کارشناسان فعال در این بخش در تمامی شرکتها

میزان ساعت آموزش 12ساعت

ﺳﺮ ﻓﺼﻠﻬﺎو محتوا :

 • ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ
 • ﻧﻘﺶو ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 • اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎر ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 • وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 • وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 • ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻓﺮاد
 • اﺻﻮل اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺧﻮب ﺑﺎ دﯾﮕﺮان
 • روﺷﻬﺎیﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽو ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ (Problem)
 • وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻮﻓﻖ
 • ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد روشﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
 • ﻧﻘﺶ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺑﻬﺒﻮد روش ﮐﺎر
 • اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

هدف دوره:پرورش هوش و استعداد افراد به واسطه هیجان و موضوعات مورد خوشایند افراد است

مخاطبان دوره:تمامی پرسنل اعماز مدیران ارشد،مدیران میانی کارشناسان، کارکنان سازمانها، ارگانها و شرکتهای خصوصی

میزان آموزش : 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • تعریف هیجان وانواع آن
 • مولفه های هوش هیجانی
 • تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی
 • نقش هوش هیجانی در تبدیل سواد به رفتار
 • شیوه های ارتقاء هوش هیجانی
 • هوش هیجانی و اجرای کاری موثر
 • هوش هیجانی و روابط اثربخش با بالادستی ها و پایین دستی ها
 • کنترل هوش هیجانی و سبک های مختلف آن

اهداف دوره: آنالیز و تجزیه نمودن شغل، ساهختار شغلی و طراحی ساختاری، استراتژیکی و سازمانی شغل در سازمانها می باشد.

مخاطبین دوره:کارکنان مرتبط با ایین بخش اعم از منابع انسانی و واحد اداری می باشد.

میزان آموزش 4ساعت

سرفصل و محتوا:

سطح یک

 • تعریف تحلیل شغل و چرایی الزام آن
 • مراحل و چگونگی جمع آوری اطلاعات
 • روش های پردازش اطلاعات
 • چگونگی بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • ضرورت و چگونگی به روز رسانی اطلاعات
 • آشنایی با روش های تجزیه تحلیل شغل

سطح 2

 • آشنایی با مفاهیم و تعاریف مربوط به ساختار سازمانی
 • ضرورت و اهمیت تعیین ساختار سازمانی
 • آشنایی با انواع ساختار سازمانی
 • آشنایی با عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی
 • آشنایی با انواع طرح سازماني)طرح استراتژيك سازمان -طرح عملياتي سازمان(
 • آشنایی با فرآیند طراحی ساختار سازمانی
 • آشنایی با انواع ساختار در سازمان و کارکرد آن ها)ساختار وظیفه ای - ساختار مبتنی برمحصول-ساختار مبتنی برمنطقه جغرافیایی -ساختار پیوندی(

اهداف دوره :مهارت در دفاع کلامی حضوری، غیر حضوری زبان بدن در نزد مذاکره کننده جهت مذاکرات

مخاطبین دوره: تمامی افرادی که به نوعی در مبحث مذاکرات و جلسات نیاز به دوره های مهارتی جهت پیشرواهدافشان می باشد

میزان آموزش : 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • مهارت جر و بحث و كنار كشيدن موقرانه از جر و بحث
 • تاييد بجاي مشاجره
 • مربي بودن به جاي خرده‌گيري و عيب جويي
 • تبديل دستور به خواهش
 • تبديل تضاد به تعاون و همكاري
 • پايان دادن مدبرانه و هوشمندانه به گفتگو و مذاكره
 • خلاص شدن از شر ديگران

اهداف دوره :مهارت در دفاع کلامی حضوری، غیر حضوری زبان بدن در نزد مذاکره کننده جهت مذاکرات

مخاطبین دوره: تمامی افرادی که به نوعی در مبحث مذاکرات و جلسات نیاز به دوره های مهارتی جهت پیشرواهدافشان می باشد

میزان آموزش : 8 ساعت

سرفصل و محتوا:

 • حريم هاي چهارگانه انسان
 • حرکات انتقادي و نحوه مديريت آنها
 • حالت هاي مختلف دست دادن با مشتريان واثرات آنها
 • حالت هاي دست و سر و صورت
 • حرکات و پيام هاي ارتباط گيري
اطلاعات فردی جهت ثبت نام اولیه و دریافت مشاوره: :
* نام :    
* نام خانوادگی :    
نام پدر :    
* ایمیل :    
تلفن ثابت :    
* تلفن همراه :    
* عنوان دوره آموزشی :    

منوی کاربری

ایمیل
رمز عبور
عضویت
یادآوری رمز عبور

افتخارات

افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات افتخارات

برای نمایش همه کلیک کنید